การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน


พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
1 การเลือกพันธุ์

การเลือกใช้พันธุ์มีความสำคัญมาก ถ้าเลือกใช้พันธุ์ผิดจะทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่าย จะต้องเป็น พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ได้จากการผสมระหว่างพ่อพันธุ์คือฟิสิเฟอร่า Pisifera และแม่พันธุ์คือ ดูร่า Dura ทั้งพ่อและแม่พันธุ์นี้จะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งรวมเอาคุณสมบัติดีเด่นของพันธุ์พ่อและแม่เข้าด้วยกัน คือ มีกะลาบางกว่าแม่พันธุ์ดูร่า มีเปลือกนอก (mesocarp) หนากว่าแม่พันธุ์ให้น้ำมันต่อน้ำหนักทะลายประมาณ 22-25% และมีจำนวนทะลายมากกว่าทั้งพ่อและแม่พันธุ์
พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่นิยมปลูก
ประชากรแหล่งแม่พันธุ์
DELI DURA เป็นกลุ่มพันธุ์ที่นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ของพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า เนื่องจากมีลักษณะดีเด่น คือมีความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีสู่ลูกหลาน เช่น ให้ผลผลิตทะลายปาล์มสดสูงและสม่ำเสมอ องค์ประกอบของน้ำมันต่อทะลายดี และมีการเจริญเติบโตดีแข็งแรง เมื่อนำมาผสมกับพ่อพันธุ์ (Pisifera) กลุ่มต่าง ๆ จะได้ลูกผสมที่มีลักษณะและคุณสมบัติดีเด่นต่างกันไป และเหมาะสมสำหรับใช้ปลูกในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
DUMPY DURA เป็นปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะต้นเตี้ย ลำต้นและทะลายใหญ่ การติดผลสูงใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในอินโดนีเซีย
AFRICAN DURA เป็นพันธุ์แม่ดูราที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปแอฟริกา และศูนย์วิจัยในทวีปแอฟริกา นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ แต่แม่พันธุ์ชนิดนี้มีข้อด้อยคือ ลำต้นสูงเร็วและขนาดทะลายเล็ก
ประชากรแหล่งพันธุ์พ่อ
AVROS เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ใช้เป็นแหล่งพันธุ์พ่อ โดยสถาบัน AVROS อินโดนีเซียได้รับมาจากสวนพฤกษาศาสตร์ EALA ประเทศแซร์ คัดเลือกได้สายพันธุ์ที่ดีเด่น เรียกว่า SP 540 ที่มีลักษณะดี ซึ่งใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์
YANGGAMBI เป็นกลุ่มพันธุ์พ่อที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกับ AVROS มีถิ่นกำเนิดในประเทศแซร์ทวีปแอฟริกา ดังนั้นลักษณะลูกผสมที่มีพันธุ์พ่อกลุ่ม Yanggambi จะมีลักษณะคล้ายลูกผสมที่มีพันธุ์พ่อจากกลุ่มพันธุ์ AVROS
La Me เป็นกลุ่มพันธุ์ที่มีบางสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ที่เมือง La Me ประเทศไอวอรีโคสต์ ทวีปแอฟริกาลักษณะของลูกผสมที่มีพ่อพันธุ์เป็นกลุ่ม La Me จะมีต้นตี้ย ผลเล็ก มีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ ทะลายมีขนาดเล็ก กะลาหนากว่าลูกผสมอื่นๆ ขนาดเมล็ดในเล็กแต่เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง ลักษณะเด่นคือ ก้านทะลายยาว
EKONA เป็นกลุ่มพันธุ์ที่มีบางสายพันธุ์ต้านทานต่อโรค fusarium wilt ลักษณะต้นเตี้ยและให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงกว่าพันธุ์จากกลุ่มอื่นๆ
CALABAR กลุ่มพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดเดิมจาก CALABAR ประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกา ลูกผสมที่ใช้ CALABAR เป็นพ่อพันธุ์ พบว่าเจริญเติบโตได้ดีในสภาพฝนตกชุก ความชื้นสูงและในสภาพที่แสงแดดน้อย สีของผลคือ ผลดิบมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อสุก
2.พันธุกรรมของปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacp. อาจปรากฏว่าต้นปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะของผล แตกต่างกันซึ่งเป็นผลจากยีนควบคุมความหนาของกะลา 1 คู่ จำแนกลักษณะผลได้ 3 แบบดังนี้

1) ดูรา มีกะลาหนา 2-8 มิลลิเมตร และไม่มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา มีชั้น เปลือกนอกบาง 35-60


เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผล มียีนควบคุมเป็นลักษณะเด่น(dominant) Sh+Sh

2) เทเนอรา มีกะลาบาง ตั้งแต่ 0.5-4 มิลลิเมตร มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา มีชั้นเปลือกนอกบาง 35-60 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักผล ลักษณะเทเนอรา (Sh+Sh-) เป็นพันทางเกิดจากการผสมข้ามระหว่างลักษณะดูรากับพิสิเฟอรา


3) พิสิเฟอรา ยีนควบคุมลักษณะผลแบบนี้เป็นลักษณะด้อย (recessive,Sh-Sh-) ลักษณะผลไม่มีกะลาหรือมีกะลาบาง มีข้อเสียคือ ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน ทำให้ผลฝ่อลีบทะลายเล็ก เนื่องจากผลไม่พัฒนา ผลผลิตทะลายต่ำมาก ไม่ใช้ปลูกเป็นการค้า
3. การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

1) เลือกซื้อพันธุ์ที่เป็นปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) ที่มาจากการปรับปรุงพันธุ์ที่ถูกต้อง
2) พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีของกรมวิชาการเกษตร ซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
3) พันธุ์ของเอกชนในประเทศที่ได้จดทะเบียนต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน (ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 30 ธันวาคม 2547) ขณะนี้มี 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทยูนิวนิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) จ.กระบี่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้นเทเนอรา จ.กระบี่, บริษัทเปารงค์ออยปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช และพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จากบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า, เบนิน,ไอโวรีโคส, ปาปัวนิวกินีด
4. ปาล์มน้ำมันพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

1) ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 (Deli x Calabar)
ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,450 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 29 เปอร์เซ็นต์ มีลักษณะต้นเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐาน อายุ 6 ปีมีความสูง 72 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์มาตรฐานมีความสูง 84 เซนติเมตร สีผล มีสีผลแบบ virescens (ผลดิบเป็นสีเขียว เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม) ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของประชากร มีจำนวนทะลายมากกว่าพันธุ์มาตรฐาน พบว่าอายุ 6 ปี มีจำนวนทะลายเฉลี่ย 13 ทะลายต่อต้น ส่วนพันธุ์มาตรฐานมี 8 ทะลายต่อต้น ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย 26 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน้ำมันดิบ 897 กิโลกรัม/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์เปลือกนอกสด/ผล 85 เปอร์เซ็นต์กะลา/ผล 9 เปอร์เซ็นต์เนื้อใน/ผล 7 ความยาวทางใบอายุ 9 ปี 563 เซนติเมตร ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี 57 เซนติเมตร ลักษณะทะลายมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ลักษณะผลมีรูปร่างเรียวแหลมจนถึงรูปไข่ หรือยาวรี ความยาวของผลอยู่ระหว่าง 2-4 เซนติเมตร ลักษณะเด่น คือ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนต้นมีผลสุกสีส้ม สังเกตได้ง่ายเมื่อเก็บเกี่ยว
2) ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 (Deli x La Me)
ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,617 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 33 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 7 เปอร์เซ็นต์ ทนแล้ง ให้ผลผลิตทะลายสดค่อนข้างสม่ำเสมอ มีลักษณะต้นเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐานและพันธุ์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 1 ลักษณะทรงพุ่มมีทรงพุ่มขนาดปานกลาง ลักษณะบริเวณแกนทางใบมีสีเหลืองอมเขียว และมีไขที่บริเวณแกนทางใบ ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย 23 เปอร์เซ็นต์

การเลือกพันธุ์พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ผลผลิตน้ำมันดิบ 839 กิโลกรัม/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์เปลือกนอกสด/ผล 76 เปอร์เซ็นต์กะลา/ผล 13 เปอร์เซ็นต์เนื้อใน/ผล 10 ความยาวทางใบอายุ 9 ปี 571 เซนติเมตร ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี 48 เซนติเมตร ลักษณะทะลาย รูปร่างทะลายมีปลายแหลม ทรงปิรามิด มีหนามทะลายยาว ผลรูปร่างค่อนข้างยาว มีสีผลแบบ nigresscens ลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ ก้านทะลายยาวเก็บเกี่ยวง่าย

3) ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 (Deli x DAMI)

ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 2,939 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะทรงพุ่มมีทรงพุ่มขนาดปานกลาง ลักษณะบริเวณแกนทางใบมีสีเขียวเข้ม และมีไขที่บริเวณแกนทางใบ ความสูงจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความสูงของลำต้นปานกลาง ลักษณะทะลายมีรูปร่างปลายแหลม มีหนามทะลายสั้นน้ำหนักทะลายปานกลาง มีสีผลแบบ nigresscens เมล็ดมีกะลาบางซึ่งดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานและเนื้อในปานกลาง ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย 27 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน้ำมันดิบ 779 กิโลกรัม/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์เปลือกนอกสด/ผล 84 เปอร์เซ็นต์กะลา/ผล 10 เปอร์เซ็นต์เนื้อใน/ผล 7 ความยาวทางใบอายุ 9 ปี 604 เซนติเมตร ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี 61 เซนติเมตร ลักษณะเด่นคือ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน/ทะลายสูง
4) ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 4 (Deli x EKONA)
ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,349 กิโลกรัม/ไร่/ปี ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย 25 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน้ำมันดิบ 831 กิโลกรัม/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์เปลือกนอกสด/ผล 84 เปอร์เซ็นต์กะลา/ผล 8 เปอร์เซ็นต์เนื้อใน/ผล 9 ความยาวทางใบอายุ 9 ปี 567 เซนติเมตร ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี 70 เซนติเมตร ลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตค่อนข้างสม่ำเสมอ
5) ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 5 (Deli x Nigeria)
ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,054 กิโลกรัม/ไร่/ปี ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย 26 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน้ำมันดิบ 788 กิโลกรัม/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์เปลือกนอกสด/ผล 80 เปอร์เซ็นต์กะลา/ผล 14 เปอร์เซ็นต์เนื้อใน/ผล 6 ความยาวทางใบอายุ 9 ปี 595 เซนติเมตร ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี 54 เซนติเมตร ลักษณะเด่นคือ 50 เปอร์เซ็นต์ขอจำนวนต้นมีผลสุกสีส้มสังเกตได้ง่ายเมื่อเก็บเกี่ยว
6) ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 6 (Deli x DAMI)
ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,258 กิโลกรัม/ไร่/ปี ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย 27 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน้ำมันดิบ 880 กิโลกรัม/ไร่/ปี เปอร์เซ็นต์เปลือกนอกสด/ผล 86 เปอร์เซ็นต์กะลา/ผล 7 เปอร์เซ็นต์เนื้อใน/ผล 7 ความยาวทางใบอายุ 9 ปี 559 เซนติเมตร ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี 64 เซนติเมตร ลักษณะเด่นคือ ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันดิบ/ทะลายสูง
ที่มา : ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่


http://www.weloveshopping.com/shop/shop.php?shopid=328086

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น